นางจุฬาภรณ์ จันชารี

นางจุฬาภรณ์ จันชารี

ศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางจุฬาภรณ์ จันชารี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่ม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0807474270 อีเมล์ aa_ju@hotmail.com

นางสาวเทวิกา ดำรงวงศ์คำพวง

นางสาวเทวิกา ดำรงวงศ์คำพวง

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวเทวิกา ดำรงวงศ์คำพวง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 099-8829639 อีเมล์ ingfah.ladar@gmail.com

นัยนา แพงศรี

นัยนา แพงศรี

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวนัยนา แพงศรี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก หมายเลขโทรศัพท์ 0845324471 อีเมล์ naiyana4471@nongkhai2.go.th

นางสาวแจ่มนภา พลเสนา

นางสาวแจ่มนภา พลเสนา

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวแจ่มนภา พลเสนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์0939426025 อีเมล jamnapa.po@obec.moe.go.th

นางสาวจริญญา รบศึก

นางสาวจริญญา รบศึก

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวจริญญา รบศึก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 085-5264050 อีเมล jarinyarobsuek@gmail.com