นางสาวเทวิกา ดำรงวงศ์คำพวง

นางสาวเทวิกา ดำรงวงศ์คำพวง

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวเทวิกา ดำรงวงศ์คำพวง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 0998829639 อีเมล ingfah.ladar@gmail.com

นางจุฬาภรณ์ จันชาร

นางจุฬาภรณ์ จันชาร

ศึกษานิเทศก์

ชื่อ-สกุล นางจุฬาภรณ์ จันชารี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่ม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0807474270 อีเมล juraporn1981@Nongkhai2.go.th

นางสาวนัยนา แพงศรี

นางสาวนัยนา แพงศรี

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวนัยนา แพงศรี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก หมายเลขโทรศัพท์ 0845324471 อีเมล naiyana4471@.nongkhai2.go.th

นางสาวบรรจบพร คำจันทร์

นางสาวบรรจบพร คำจันทร์

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวบรรจบพร คำจันทร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ หมายเลขโทรศัพท์ 0810472374 อีเมล banjobpron@nongkhai2.go.th

นางสาวแจ่มนภา พลเสนา

นางสาวแจ่มนภา พลเสนา

ครู

ชื่อ-สกุล นางสาวแจ่มนภา พลเสนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์0939426025 อีเมล jamnapa.po@obec.moe.go.th